Hållbarhetsarbete

Vi har bestämt oss

Vi är en genuint kvalitétsdriven verksamhet med hög precision i allt vi gör, inte minst i våra leveranser till dig som kund. Vi är omsorgsfulla och har en utpräglad känsla för detaljer. Vårt hantverk är robust och av hög kvalité. Vi är certifierade enligt ISO 9001.

Vi arbetar dagligen med att minska vår miljöpåverkan i alla led, både i de lösningar vi levererar och i hur vi arbetar. Det innebär att vi erbjuder miljövarudeklarerade produkter med EPD och utvecklar lösningar som minskar energi- och resursåtgång, samt minimerar innehållet av miljöfarliga ämnen. Vi väger alltid in bedömningar av miljö, hälsa och arbetsmiljö vid inköp av material, utformning av tillverkningsprocesser, transporter, resursförbrukning och avfallshantering. Vi är certifierade enligt ISO 14001 och bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete enligt ISO 45001.

Vi är ett företag med ett stark affärsetiskt förhållningssätt och bygger våra affärsrelationer på strikt affärsmässiga fördelar, helt utan personlig vinning för inblandade parter. Vi behandlar alla våra kunder, leverantörer och andra affärspartners likvärdigt och utan diskriminering och tillåter aldrig mutor eller andra olagliga betalningar. Vi ansluter oss till IMMs Kod om gåvor, belöningar och andra förmåner i näringslivet.

Ständiga förbättringar är en del av vårt dagliga arbete. Varje år sätter vi därför mätbara mål för vad vi ska uppnå i såväl kvalitets-, miljö- som arbetsmiljöarbetet. Vi driver också utvecklingsprojekt som ökar vår förmåga att erbjuda innovativa och hållbara lösningar till våra kunder. Det är vårt sätt att ta ett långsiktigt ansvar för hållbarhet i vår verksamhet, men också en trygghet för kunder och samarbetspartners som vill samarbeta med en långsiktig och seriös aktör.

Fem korta om vårt miljöarbete

  1. Vi strävar efter att göra våra lösningar mer miljö- och hälsovänliga och erbjuder miljövarudeklarerade produkter med EPD. Vi arbetar aktivt med kravställande på leverantörer att tillhandahålla miljöanpassade material, komponenter och tjänster.
  2. Vi följer regelbundet upp våra fastigheters energiförbrukning för att hitta sätt att minska denna. Vår tillverkningsanläggning värms i huvudsak med bergvärmepump och sommartid kyls produktionshallarna med frikyla från borrhål, vilken även återladdar dessa med värme inför vintern.
  3. Vi strävar efter att använda miljö- och hälsovänliga produkter i alla delar av vår verksamhet.
  4. Vi sorterar vårt avfall.
  5. Vi strävar efter att reducera vårt resande, exempelvis genom att välja online-möten. När vi reser sker det med omtanke om miljön.

Våra samarbetspartners