Vår kvalitetspolicy

Vår ambition är att alltid leverera rätt produkt med rätt kvalitet, i rätt tid och att i alla led sätta mål och arbeta med ständiga förbättringar. Kvalitet skall prioriteras inom företagets alla verksamhetsområden.

Vi ska:

  • tillsammans med våra medarbetare ständigt förbättra, upprätta, följa upp och utveckla nya kvalitetsmål
  • utveckla ett personligt ansvar hos våra medarbetare genom kompetensutveckling, information och aktiv medverkan i kvalitetsarbetet
  • fortlöpande utvärdera leverantörer vad gäller kvalitet, miljö, leveranssäkerhet och pris
  • genom interna revisioner följa upp att kvalitetssystemet som beskrivs i vår Verksamhetshandbok följs.

Läs också vår Uppförandekod