Vår kvalitetspolicy

Vi ska bygga våra kundrelationer på våra värderingar: kunskap, service, kvalité och precision. Vår ambition är att våra produkter och leveranser, såväl som vår kundservice, alltid ska överträffa våra kunders förväntningar. Kvalitet skall prioriteras inom företagets alla verksamhetsområden genom att i alla led sätta mål och arbeta med ständiga förbättringar.

Vi ska:

  • hålla oss väl informerade om den tekniska utvecklingen och alltid ligga steget före i att nyttja ny teknik i våra lösningar och produkter
  • fortlöpande utvärdera leverantörer vad gäller kvalitet, miljö, leveranssäkerhet och pris
  • söka hög precision i allt vi gör och leverera rätt produkt, med rätt kvalitet, vid rätt tidpunkt
  • ha som uttalad ambition att vara den mest engagerade och kunniga samarbetspartnern inom shuntgrupper vad gäller system- och produktval, samt underlag till programhandlingar
  • alltid ge snabb support vid hastigt uppkomna leveransbehov, tekniska problem eller reklamationer
  • tillsammans med våra medarbetare sätta ambitiösa kvalitetsmål, vilka vi löpande följer upp i syfte att ständigt förbättra och utveckla vår verksamhet
  • låta hela vår verksamhet präglas av samarbete och utveckla ett personligt engagemang och ansvarstagande hos våra medarbetare genom information, kompetensutveckling och aktiv medverkan i kvalitetsarbetet
  • genom interna revisioner följa upp att kvalitetsledningssystemet som beskrivs i vår Verksamhetshandbok följs.

Läs också vår Uppförandekod