Vår miljöpolicy

Vi arbetar med att minska vår miljöpåverkan i alla led, både i de lösningar vi levererar och i hur vi arbetar. Vi har som övergripande mål att alltid minimera skadliga miljöeffekter av vår verksamhet, samtidigt som vi upprätthåller mål rörande kvalitet, arbetsmiljö och konkurrenskraft. Vi ska värna om miljön vid framställning, hantering och transport av våra produkter, följa aktuell lagstiftning och arbeta för ständiga förbättringar.

Vi ska:

  • erbjuda våra kunder lösningar som minskar energi- och resursåtgång, samt minimerar innehållet av miljöfarliga ämnen i deras anläggningar
  • ständigt sträva efter att göra våra produkter mer miljö- och hälsovänliga och ställa krav på leverantörer att tillhandahålla miljöanpassade material, produkter och tjänster
  • alltid väga in bedömningar av miljö, hälsa och arbetsmiljö vid utformning av våra tillverkningsprocesser
  • minimera antalet kemikalier i vår verksamhet, samt välja de som med bibehållen funktion är bäst med hänsyn till miljö- och skyddsaspekter
  • i verksamheten verka för det naturliga kretsloppet det vill säga återanvända, återvinna och minimera restprodukter
  • regelbundet följa upp våra fastigheters energiförbrukning för att hitta sätt att minska förbrukningen och dess miljöpåverkan
  • sträva efter att minska vårt resande, exempelvis genom att istället välja online-möten. När vi reser ska det ske med omtanke om miljön
  • tillsammans med våra medarbetare sätta ambitiösa miljömål, vilka vi löpande följer upp i syfte att ständigt förbättra och minska negativ miljöpåverkan av vår verksamhet
  • utveckla ett personligt engagemang och ansvarstagande hos våra medarbetare genom information, kompetensutveckling och aktiv medverkan i miljöarbetet
  • genom interna revisioner följa upp att miljöledningssystemet som beskrivs i vår Verksamhetshandbok följs.

Läs också vår Uppförandekod