Vår miljöpolicy

Vi har som övergripande mål att alltid minimera skadliga miljöeffekter av vår verksamhet, samtidigt som vi upprätthåller mål rörande kvalitet, arbetsmiljö och konkurrenskraft. Vi ska värna om miljön vid framställning, hantering och transport av våra produkter, följa aktuell lagstiftning och arbeta för ständiga förbättringar.

Vi ska:

  • tillsammans med våra medarbetare följa aktuell lagstiftning, ständigt förbättra, upprätta, följa upp och utveckla nya miljömål
  • utveckla ett personligt ansvar hos våra medarbetare genom utbildning, information och aktiv medverkan i miljöarbetet
  • beakta miljöaspekterna vid produktion samt vid utveckling av produkter och metoder
  • i verksamheten verka för det naturliga kretsloppet det vill säga återanvända, återvinna och minimera restprodukter
  • minimera antalet kemikalier, samt välja de som är bäst med hänsyn till miljö- och skyddsaspekter med bibehållen funktion.

Läs också vår Uppförandekod