Vår arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljö är en övergripande beteckning för de biologiska, medicinska, fysiologiska, psykologiska och tekniska faktorer som i arbetssituationen eller arbetsplatsens närmaste omgivning påverkar individen.

PREMA har som övergripande mål att skapa en god arbetsmiljö för alla medarbetare. Detta mål nås genom en tillfredsställande arbetsmiljö som utmärks av möjlighet till inflytande, handlingsfrihet, utveckling, samarbete och sociala kontakter. Vi skall tillhandahålla säkra och hälsosamma arbetsförhållanden och arbeta för att förhindra arbetsrelaterade skador, eliminera faror och minska arbetsmiljöriskerna.

Företagsledningen har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön. Arbetsgivare och arbetstagare ska dock samverka för att åstadkomma en god arbetsmiljö och ett gott företagsklimat. Arbetstagarna ska genom samråd och medverkan delta i arbetsmiljöarbetet och genomförandet av de åtgärder som behövs. Arbetstagarna företräds i arbetsmiljöfrågor av sina skyddsombud.

Vi värnar om arbetsmiljön och följer aktuell lagstiftning. Arbetsmiljöarbetet på företaget ska bedrivas systematiskt och ingå som en naturlig del i den dagliga verksamheten. Vi sätter ambitiösa mål för vår arbetsmiljö och arbetar med ständiga förbättringar i vårt ledningssystem, vilket ska omfatta alla fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som har betydelse för arbetsmiljön.

Regelbundna riskanalyser av arbetsmiljön ska göras för att kartlägga arbetsmiljöns beskaffenhet och därmed förhindra ohälsa i arbetet. De risker som inte direkt kan åtgärdas ska dokumenteras skriftligt i en handlingsplan. I handlingsplanen bör framgå̊ vem som ansvarar för åtgärderna samt när dessa ska vara genomförda, detta för att underlätta uppföljning och kontroll.

En bra arbetsmiljö bidrar till en god hälsa och begränsar sjukdom och ohälsa. Alla medarbetare hos PREMA erbjuds regelbundna hälsoundersökningar för att upptäcka eventuell fysisk och psykisk ohälsa kopplad till arbetet. Arbetare genomgår hälsokontroll varje år, tjänstemän vart annat år. Detta ska även ses som förebyggande hälsovård.

Läs också vår Uppförandekod