Uppförandekod

Syfte

Syftet med vår uppförandekod är att beskriva de etiska värderingar som vi på PREMA beslutat ska gälla i vår verksamhet, för våra medarbetare och även för våra affärspartners. Den lägger grunden för hur vi uppträder och agerar i vår vardag och ger även vägledning i våra beslut.

Våra värderingar

Kunskap – Vi pratar lösningar, inte bara produkt. Vi har som uttalad ambition att vara den erkänt mest engagerade och kunnigaste samarbetspartnern inom vårt gebit, shuntgrupper.

Service – Vi brukar säga att vi strävar efter ”svart bälte” i service och support. Oavsett om våra kunder behöver kvalificerad rådgivning eller annan support så är vi enkla att nå och svarar snabbt. Vi har en kundservice utöver det vanliga.

Kvalité – Vi är en kvalitétsdriven verksamhet. Vi är omsorgsfulla och har en utpräglad känsla för detaljer. Våra lösningar är energieffektiva och framtidssäkrade. Vårt hantverk är robust och av hög kvalité.

Precision – Vi söker hög precision allt vi gör. Våra leveranser till våra kunder görs ”On-Time-In-Full”. Vi håller vad vi lovar.

Vår personal

Vi stödjer internationellt erkända mänskliga rättigheter i enlighet med FN:s Global Compact och vi följer arbetsrättsliga lagar och regelverk i alla länder där vi är verksamma.

Tvångs- och barnarbete

Vi tillåter inga förfaranden som begränsar våra medarbetares fria rörlighet och inte heller någon typ av ofrivilligt arbete eller barnarbete.  

Förenings- och organisationsfrihet

Alla våra medarbetare åtnjuter förenings- och organisationsfrihet.

Jämställdhet och mångfald

På vår arbetsplats respekterar vi och ger samma förutsättningar till alla medarbetare oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Jämställdhet är en integrerad del i all verksamhet inom företaget och alla våra medarbetare delar ett ansvar för att vår jämställdhetspolicy följs.

Alla våra medarbetare ska ges möjligheter till utbildning och kompetensutveckling.

Vi försöker så långt som möjligt rekrytera så att det blir en jämn fördelning mellan kvinnor och män på alla nivåer och befattningar. Kvinnor och män ska ges samma förutsättningar för de arbetsuppgifter som finns på företaget. Arbetet ska utformas så att både kvinnor och män kan ta samma ansvar för arbete, barn och hem.

Lönesättning ska ske endast utifrån sakliga skäl som har med kompetens och lämplighet att göra.

Kränkande särbehandling

Vi accepterar inte någon form av trakasserier eller kränkande särbehandling på vår arbetsplats. Vi arbetar aktivt för att förebygga kränkande särbehandling genom att behandla varandra med respekt, se till att nyanställda får en bra introduktion och kommer in i gemenskapen, arbeta för en jämn könsfördelning och etnisk mångfald, öka kunskapen om kränkande särbehandling och grupprocesser, samt skapa rutiner för att snabbt fånga upp signaler och vidta åtgärder. Även om arbetsgivaren har det formella ansvaret att förhindra kränkande särbehandling, görs alla medarbetare medvetna om att de också har ett stort eget ansvar för att motverka kränkande särbehandling på vår arbetsplats.

Hälsa och säkerhet

Vi strävar efter en positiv företagskultur som gör att våra medarbetare trivs med sitt arbete och undviker ohälsa. Vår arbetsmiljö kännetecknas av handlingsfrihet, möjlighet till inflytande, utveckling, samarbete och sociala kontakter.

Vi har noll-tolerans mot arbetsrelaterad fysisk och psykisk ohälsa. Alla våra medarbetare erbjuds regelbundna hälsoundersökningar för att upptäcka och förebygga eventuell fysisk och psykisk ohälsa kopplad till arbetet.

Arbetsmiljöarbetet på företaget bedrivs systematiskt och ingår som en naturlig del i den dagliga verksamheten. Vår företagsledning och våra medarbetare har ett gemensamt ansvar för att bidra till att skapa, utveckla och behålla en god arbetsmiljö och ett gott företagsklimat. Våra medarbetare medverkar i arbetsmiljöarbetet och deltar i genomförandet av de åtgärder som behövs.

Miljö och hållbarhet

Vi arbetar med att minska vår miljöpåverkan i alla led, både i de lösningar vi levererar och i hur vi arbetar. Det innebär att vi alltid erbjuder lösningar som minskar energi- och resursåtgång, samt minimerar innehållet av miljöfarliga ämnen. Det innebär också att vi alltid väger in bedömningar av miljö, hälsa och arbetsmiljö vid inköp av material, utformning av tillverkningsprocesser, transporter, resursförbrukning och avfallshantering.

Ständiga förbättringar är en del av vårt dagliga arbete. Varje år sätter vi därför mätbara mål för vad vi ska uppnå i miljö- och arbetsmiljöarbetet. Vi driver också utvecklingsprojekt som ökar vår förmåga att erbjuda innovativa och hållbara lösningar till våra kunder. Det är vårt sätt att ta ett långsiktigt ansvar för hållbarhet i vår verksamhet, men också en trygghet för kunder och samarbetspartners som vill samarbeta med en långsiktig och seriös aktör.

Intressentrelationer och affärsetik

Vi är ett företag med ett stark affärsetiskt förhållningssätt. Vi bygger våra affärsrelationer på strikt affärsmässiga fördelar, helt utan personlig vinning för inblandade parter.

Kunder

Våra relationer till kunder bygger på våra värderingar: kunskap, service, kvalité och precision. Vi har som uttalad ambition att vara den erkänt mest engagerade och kunnigaste samarbetspartnern inom shuntgrupper. Våra produkter och leveranser, såväl som vår kundservice ska överträffa våra kunders förväntningar. Vi har stark integritet och är raka och ärliga i all vår kommunikation. Kunder som befinner sig i en anbudsprocess behandlas likvärdigt och utan diskriminering.

Konkurrenter

Vi välkomnar konkurrens och följer gällande konkurrenslagstiftning överallt där vi verkar. Vi talar aldrig med våra konkurrenter om principer för deltagande i anbudsprocesser, ej heller om priser eller modeller för prissättning. Vi delger heller ingen information om vår strategi eller våra kostnader eller annan icke-offentlig information om vårt företag. Vi försöker aldrig otillbörligt påverka våra affärspartners beslutsprocess.

Leverantörer och andra affärspartners

Vi behandlar alla våra leverantörer och andra affärspartners likvärdigt och utan diskriminering och tillåter aldrig mutor eller andra olagliga betalningar. Vår prefab-idé bygger på att våra kunder beslutar rörande fabrikat på merparten av ingående komponenter, varför detta i normalfallet ligger utanför vår kontroll. I de fall då våra kunder överlåter beslut om fabrikat till oss gör vi alltid en objektiv värdering av kravuppfyllnad gentemot pris och väljer det mest fördelaktiga erbjudandet.

Representation, gåvor och andra förmåner

Vi ansluter oss till IMMs Kod om gåvor, belöningar och andra förmåner i näringslivet och medverkar till att samtliga våra anställda är införstådda med kodens innebörd.

Vår personal ska alltid handla utifrån följande riktlinjer;

  • Att vara mycket restriktiva när det gäller givande och tagande av gåvor och när så sker göra det med försiktighet och måttfullhet.
  • Att vara måttfulla vid representation, såväl externt som internt och aldrig låta vårt företag betala för representation som inte direkt är kopplad till arbetet. Representation får aldrig vara så omfattande eller ofta förekommande att den utlöser förmånsbeskattning för mottagaren.
  • Att vara måttfulla när vi arrangerar och bjuder in till kundevenemang eller andra aktiviteter som exempelvis seminarier, utbildning och informationsträffar.
  • Att vara omdömesgilla när vi accepterar inbjudningar och själva deltar i aktiviteter.
  • Att undvika att låta affärspartners bekosta resor, kost och logi för oss och inte heller bekosta sådant för våra affärspartners.
  • Att handla på ett sådant sätt att våra affärspartners inte hamnar i beroendeställning till varandra.
  • Att undvika att nyttja företagets resurser för privat bruk.

Integritet och informationssäkerhet

Vi är försiktiga med information vi tar emot i vårt arbete och hanterar denna varsamt. Vi delger aldrig vare sig direkt eller indirekt konfidentiell information eller konfidentiellt arbetsmaterial rörande vår egen eller våra affärspartners verksamhet till tredje man. Alla våra anställda har undertecknat en sekretessförbindelse.

Vi följer PUL och leder vår organisation med tydliga instruktioner om under vilka förutsättningar personuppgifter ska behandlas. Vi upprätthåller högsta möjliga säkerhetsnivå för att skydda känslig information och personuppgifter.

Vi skyddar vår personal mot vedergällning genom att förbinda oss att inte eftersöka eller avslöja identitet på person som lämnar information om misstänkta oegentligheter.

Samhället

Vi följer gällande lagar och regelverk i alla länder där vi är verksamma.

Vi tillåter inte någon form av korruption, utpressning eller mutor. Vi ansluter oss helt till IMMs kod om gåvor, belöningar och andra förmåner i näringslivet.

Vi ger inga bidrag till politiska partier eller till enskilda politiker.