SRH-2 flex Appshunt

Kyla, värme För små ventilationsbatterier och enskilda rumsvärmare/kylare. Mycket kompakt utförande. Anpassad för montage i rörledningen i direkt anslutning till objektet. Flödesområde prim 0,055 – 0,49 l/s.

Läs Mer

SRU-2, SRH-2, SRL-2

Kyla, värme – för system med tillgängligt drivtryck – fjärrvärme/fjärrkyla, värmepump. För ventilation – kyla och värme, radiatorer och golvvärme. Shunttypen är den vanligaste vid fjärrvärme och fjärrkyla. Flödet i primärkretsen är variabelt. Flödet i sekundärkretsen är lika eller större än i primärkretsen. Styrventilen är placerad i primärsidans retur. Huvudpump erfordras

Läs Mer

SRU-3, SRH-3, SRL-3

Kyla, värme – för system med tillgängligt drivtryck – värmepanna/kylmaskin, värmepump. För ventilation – kyla och värme, radiatorer och golvvärme. Shunttypen används i huvudsak till system med kylmaskin eller värmepannor. Flödet i primärkretsen är konstant. Flödet i sekundärkretsen är lika eller större än i primärkretsen. Styrventilen är placerad i primärsidans retur. Huvudpump erfordras.

Läs Mer

PRU-2, PRH-2, PRL-2

Kyla, värme – för system med lågt eller obefintligt drivtryck – fjärrvärme/fjärrkyla. För ventilation – värme, radiatorer och förshuntning. Flödet i primärkretsen är variabelt. Flödet ska vara lika i primär- och sekundärkretsen. Styrventilen är placerad i sekundärsidans framledning. Huvudpump erfordras ej.

Läs Mer

PRU-3, PRH-3, PRL-3

Kyla, värme – för system med lågt drivtryck – värmepanna/kylmaskin. För ventilation – värme, och radiatorer. Flödet i primärkretsen är konstant. Flödet i primärkretsen är lika eller större än i sekundärkretsen. Styrventilen är placerad i sekundärsidans framledning. Huvudpump erfordras.

Läs Mer

PRH-2 Appshunt

Kyla, värme. För små ventilationsbatterier och enskilda rumsvärmare/kylare. Mycket kompakt utförande. Anpassad för montage i rörledningen i direkt anslutning till objektet.

Läs Mer

FBU-5V‏

Fjärrvärme lågtemp. När lägre returtemperatur önskas. Används vid inkoppling av golvvärmesystem och annan utrustning till fjärrvärmesystem där värmesystemets returtemperatur önskas sänkas.

Läs Mer

FBU-5K

Fjärrkyla högtemp kylbafflar. När högre returtemperatur önskas. Används vid inkoppling av kylbafflar, kyltak och annan utrustning, vilken inte kräver lågtempererad kyla utan i första hand kan använda returvattnet i fastighetens kylsystem.

Läs Mer

FKU-5K

Fjärrkyla högtemp kondensorkyla. När högre returtemperatur önskas. Används vid inkoppling av kondensatorer och annan utrustning, vilken inte kräver lågtempererad kyla utan i första hand kan använda returvattnet i fastighetens kylsystem.

Läs Mer

SRUX-42, SRLX-42

Fjärrvärme/fjärrkyla – vid behov av justering av framledningstemp o/e temperaturdifferens. För markvärme, processvärme, kylsystem, etc. En 2-vägs styrventil är placerad i primärkretsen vilket ger ett variabelt flöde primärt. Huvudpump erfordras.

Läs Mer

SRUX-43, SRLX-43

Värmepanna/kylmaskin – vid behov av justering av framledningstemp o/e temperaturdifferens. För markvärme, processvärme, kylsystem, etc. En 3-vägs styrventil är placerad i primärkretsen vilket ger ett konstant flöde primärt. Huvudpump erfordras.

Läs Mer

PRUX-43, PRLX-43

Värmepanna/kylmaskin – vid behov av justering av framledningstemp o/e temperaturdifferens. För markvärme, processvärme, kylsystem, etc. En 3-vägs styrventil placerad i sekundärkretsen, vilket ger ett konstant flöde sekundärt. Huvudpump erfordras.

Läs Mer

PRUX-43FK

Frikyla. För hämtning av frikyla från ventilationsbatterier, återvinningssystem, borrhål, kylmedelskylare, mm.

Läs Mer

SRBX-62VK

Kyla + värme. För ventilationsanläggningar med både kyl- och värmebehov, system för golvvärme och golvkyla, samt andra maskiner och sekundärsystem med både kyl och värmebehov. Två-vägs styrventil i KB-kretsens retur. Huvudpump erfordras.

Läs Mer

SRBX-63VK

Kyla + värme. För ventilationsanläggningar med både kyl- och värmebehov, system för golvvärme och golvkyla, samt andra maskiner och sekundärsystem med både kyl och värmebehov. Tre-vägs styrventil i KB-kretsens retur. Huvudpump erfordras.

Läs Mer

PRBX-6VK

Kyla + värme. För ventilationsanläggningar med både kyl- och värmebehov, system för golvvärme och golvkyla, samt andra maskiner och sekundärsystem med både kyl och värmebehov. Tre-vägs styrventil i KB-kretsens tillopp. Huvudpump erfordras ej.

Läs Mer

SRBX-6ECO

Econet-system. För utomhusplacerade aggregat, processmaskiner, osv. och som komplement till Fläkts Econet-system. Har växlare på både kyl- och värmesidan så att sekundärkretsen kan innehålla frysskyddsmedel medan KB och VP primärt kan ha vatten utan tillsatser.

Läs Mer

SRBX-6VÅV

Värme + återvinning. För ventilationsaggregat med värme och batteriåtervinning. Nyttjar återvinningsbatteriet även för spetsvärmning av luften. Är särskilt lämplig då spetsvärmningen kan ske med överskottsvärme från någon process.

Läs Mer

SRBX-6SPETS

Spetsvärme. För värmning av ventilationsbatterier, golvvärmesystem och andra sekundärsystem i anläggningar där det finns överskottsvärme från kylmaskiner eller andra processer. Använder i första hand överskottsvärme för att värma sekundärsystemet men har även en växlare inbyggd som möjliggör spetsvärmning om den återvunna värmen inte räcker till.

Läs Mer

SRBX-6NÖD

Nödkyla. För kylbatterier, rumskylare, MR-kameror och andra objekt i anläggningar som har höga krav på kylningens driftsäkerhet. Har en inbyggd växlare för tappvatten som kan nödkyla sekundärsystemet om den vanliga kylan uteblir

Läs Mer

SRBX-6VÅK

Kyla + återvinning. För ventilationsaggregat med kyla och värmeåtervinning i gemensamt batteri. Utöver användning på traditionellt sätt nyttjas återvinningsbatteriet som kylbatteri den tid det ej används för återvinning.

Läs Mer

SRBX-6VÅK/Förbigång

Kyla + återvinning med förbigång. För ventilationsaggregat med kyla och batteriåtervinning i gemensamt batteri där man önskar minska risken för driftsstörningar på grund av låg verkningsgrad i värmeåtervinningen. Är försedd med förbigångs-arrangemang så att återvinningsvätskan endast passerar växlaren när det är kylbehov. Detta eliminerar risken för utlöst frysskydd vid växlaren för kyla.

Läs Mer

SRBX-8VÅKK

Värme + kyla + återvinning + avblåsning. För ventilationsaggregat med kyla, värme och batterivärmeåtervinning i gemensamt batteri samt avblåsning av kylkondensor. Utöver användning på traditionellt sätt, används återvinningsbatteriet i tilluften som kylbatteri och batteriet i frånluften som kylmedelskylare.

Läs Mer

SRBX-8VÅKK/Förbigång

Värme + kyla + återvinning med förbigång + avblåsning. För ventilationsaggregat med kyla, värme och batterivärmeåtervinning i gemensamt batteri där man önskar minska risken för driftsstörningar på grund av låg verkningsgrad i värmeåtervinningen. Är försedd med förbigångs-arrangemang så att återvinningsvätskan endast passerar växlaren när det är kylbehov. Detta eliminerar risken för utlöst frysskydd vid växlaren […]

Läs Mer

PBCS

För energieffektivitet i energicentraler, kylcentraler och system med många funktioner och/eller kretsar. Verkar som ”nav” i systemet och fördelar flödet till anläggningens olika kretsar.

Läs Mer

PRE-V Undertrycksavgasare

Förebygger driftstörningar och förbättrar systemets verkningsgrad PRE-V förebygger problem med korrosion och driftstörningar i värme- och kylsystem genom att se till att systemvätskan är fri från syre och andra aggressiva gaser. Genom att förhindra korrosion på värme- och kylöverförande komponenter förbättras deras verkningsgrad och hela systemets energieffektivitet. PRE-V förhindrar även nedbrytning av köldbärarvätska i systemet […]

Läs Mer

PRE-BW

PRE-BW är en komplett CE-godkänd enhet för blandning och påfyllning av frysskyddsvätska i kyl- och värmesystem.

Läs Mer

PRE-BW green

PRE-BW är en komplett CE-godkänd enhet för blandning och påfyllning av frysskyddsvätska i kyl- och värmesystem.

Läs Mer

Kylväxlarmodul

Kylning med hög temperatur noggrannhet. Kylväxlarmodulen medger kylning av olika typer av laboratorieutrustningar som har extra höga krav på temperaturnoggrannhet. Modulen är en komplett enhet, med växlare, pump, expansionssystem, styrventil, reglerutrustning osv., vilken skräddarsys för varje anläggnings specifika behov. Modulen levereras i skåp för väggmontage alternativt monterad på golvstativ. Önskad framledningstemperatur samt pumphastighet ställs enkelt […]

Läs Mer

PRE-EXP

Kompenserar för variationer i systemvätskans volym. Expansionssystemet, PRE-EXP, är avsett för slutna uppvärmnings- och kylsystem och kompenserar för de variationer av volymvattnet som följer av temperaturförändringar i systemet. Kärlet är tillverkat av rödlackerad stålplåt och är försett med en utbytbar EPDM bälg. Kärlet är godkänt enligt direktivet om tryckbärande anordningar för värme- och kylsystem som […]

Läs Mer

PRE-SMA

Mindre driftstörningar och ökad livslängd. PRE-SMA är ett partikelfilter för avskiljning av luft, magnetit och andra föroreningar ur värme- och kylsystem. Avlägsnandet av föroreningar i system förhindrar igensättning av ventiler och annan utrustning och minskar på så sätt driftsstörningar. Det ökar även livslängden hos systemet genom att ta bort partiklar som har en slipande effekt […]

Läs Mer