Premablock® green I

Premablock® green I är våra miljöklassade shuntgrupper med högkvalitativa komponenter och materialval.

SRBX-8VÅKK/Förbigång

Värme + kyla + återvinning med förbigång + avblåsning. För ventilationsaggregat med kyla, värme och batterivärmeåtervinning i gemensamt batteri där man önskar minska risken för driftsstörningar på grund av låg verkningsgrad i värmeåtervinningen. Är försedd med förbigångs-arrangemang så att återvinningsvätskan endast passerar växlaren när det är kylbehov. Detta eliminerar risken för utlöst frysskydd vid växlaren […]

Läs Mer

SRBX-8VÅKK

Värme + kyla + återvinning + avblåsning. För ventilationsaggregat med kyla, värme och batterivärmeåtervinning i gemensamt batteri samt avblåsning av kylkondensor. Utöver användning på traditionellt sätt, används återvinningsbatteriet i tilluften som kylbatteri och batteriet i frånluften som kylmedelskylare.

Läs Mer

SRBX-6VÅK/Förbigång

Kyla + återvinning med förbigång. För ventilationsaggregat med kyla och batteriåtervinning i gemensamt batteri där man önskar minska risken för driftsstörningar på grund av låg verkningsgrad i värmeåtervinningen. Är försedd med förbigångs-arrangemang så att återvinningsvätskan endast passerar växlaren när det är kylbehov. Detta eliminerar risken för utlöst frysskydd vid växlaren för kyla.

Läs Mer

SRBX-6VÅK

Kyla + återvinning. För ventilationsaggregat med kyla och värmeåtervinning i gemensamt batteri. Utöver användning på traditionellt sätt nyttjas återvinningsbatteriet som kylbatteri den tid det ej används för återvinning.

Läs Mer

SRBX-6NÖD

Nödkyla. För kylbatterier, rumskylare, MR-kameror och andra objekt i anläggningar som har höga krav på kylningens driftsäkerhet. Har en inbyggd växlare för tappvatten som kan nödkyla sekundärsystemet om den vanliga kylan uteblir

Läs Mer

SRBX-6SPETS

Spetsvärme. För värmning av ventilationsbatterier, golvvärmesystem och andra sekundärsystem i anläggningar där det finns överskottsvärme från kylmaskiner eller andra processer. Använder i första hand överskottsvärme för att värma sekundärsystemet men har även en växlare inbyggd som möjliggör spetsvärmning om den återvunna värmen inte räcker till.

Läs Mer

SRBX-6VÅV

Värme + återvinning. För ventilationsaggregat med värme och batteriåtervinning. Nyttjar återvinningsbatteriet även för spetsvärmning av luften. Är särskilt lämplig då spetsvärmningen kan ske med överskottsvärme från någon process.

Läs Mer

SRBX-6ECO

Econet-system. För utomhusplacerade aggregat, processmaskiner, osv. och som komplement till Fläkts Econet-system. Har växlare på både kyl- och värmesidan så att sekundärkretsen kan innehålla frysskyddsmedel medan KB och VP primärt kan ha vatten utan tillsatser.

Läs Mer

PRBX-6VK

Kyla + värme. För ventilationsanläggningar med både kyl- och värmebehov, system för golvvärme och golvkyla, samt andra maskiner och sekundärsystem med både kyl och värmebehov. Tre-vägs styrventil i KB-kretsens tillopp. Huvudpump erfordras ej.

Läs Mer

PBCS

För energieffektivitet i energicentraler, kylcentraler och system med många funktioner och/eller kretsar. Verkar som ”nav” i systemet och fördelar flödet till anläggningens olika kretsar.

Läs Mer

SRBX-63VK

Kyla + värme. För ventilationsanläggningar med både kyl- och värmebehov, system för golvvärme och golvkyla, samt andra maskiner och sekundärsystem med både kyl och värmebehov. Tre-vägs styrventil i KB-kretsens retur. Huvudpump erfordras.

Läs Mer

SRBX-62VK

Kyla + värme. För ventilationsanläggningar med både kyl- och värmebehov, system för golvvärme och golvkyla, samt andra maskiner och sekundärsystem med både kyl och värmebehov. Två-vägs styrventil i KB-kretsens retur. Huvudpump erfordras.

Läs Mer

PRUX-43FK

Frikyla. För hämtning av frikyla från ventilationsbatterier, återvinningssystem, borrhål, kylmedelskylare, mm.

Läs Mer

PRUX-43, PRLX-43

Värmepanna/kylmaskin – vid behov av justering av framledningstemp o/e temperaturdifferens. För markvärme, processvärme, kylsystem, etc. En 3-vägs styrventil placerad i sekundärkretsen, vilket ger ett konstant flöde sekundärt. Huvudpump erfordras.

Läs Mer

SRUX-43, SRLX-43

Värmepanna/kylmaskin – vid behov av justering av framledningstemp o/e temperaturdifferens. För markvärme, processvärme, kylsystem, etc. En 3-vägs styrventil är placerad i primärkretsen vilket ger ett konstant flöde primärt. Huvudpump erfordras.

Läs Mer

SRUX-42, SRLX-42

Fjärrvärme/fjärrkyla – vid behov av justering av framledningstemp o/e temperaturdifferens. För markvärme, processvärme, kylsystem, etc. En 2-vägs styrventil är placerad i primärkretsen vilket ger ett variabelt flöde primärt. Huvudpump erfordras.

Läs Mer

FKU-5K

Fjärrkyla högtemp kondensorkyla. När högre returtemperatur önskas. Används vid inkoppling av kondensatorer och annan utrustning, vilken inte kräver lågtempererad kyla utan i första hand kan använda returvattnet i fastighetens kylsystem.

Läs Mer

FBU-5K

Fjärrkyla högtemp kylbafflar. När högre returtemperatur önskas. Används vid inkoppling av kylbafflar, kyltak och annan utrustning, vilken inte kräver lågtempererad kyla utan i första hand kan använda returvattnet i fastighetens kylsystem.

Läs Mer

FBU-5V‏

Fjärrvärme lågtemp. När lägre returtemperatur önskas. Används vid inkoppling av golvvärmesystem och annan utrustning till fjärrvärmesystem där värmesystemets returtemperatur önskas sänkas.

Läs Mer

PRU-3, PRH-3, PRL-3

Kyla, värme – för system med lågt drivtryck – värmepanna/kylmaskin. För ventilation – värme, och radiatorer. Flödet i primärkretsen är konstant. Flödet i primärkretsen är lika eller större än i sekundärkretsen. Styrventilen är placerad i sekundärsidans framledning. Huvudpump erfordras.

Läs Mer

PRU-2, PRH-2, PRL-2

Kyla, värme – för system med lågt eller obefintligt drivtryck – fjärrvärme/fjärrkyla. För ventilation – värme, radiatorer och förshuntning. Flödet i primärkretsen är variabelt. Flödet ska vara lika i primär- och sekundärkretsen. Styrventilen är placerad i sekundärsidans framledning. Huvudpump erfordras ej.

Läs Mer

SRU-3, SRH-3, SRL-3

Kyla, värme – för system med tillgängligt drivtryck – värmepanna/kylmaskin, värmepump. För ventilation – kyla och värme, radiatorer och golvvärme. Shunttypen används i huvudsak till system med kylmaskin eller värmepannor. Flödet i primärkretsen är konstant. Flödet i sekundärkretsen är lika eller större än i primärkretsen. Styrventilen är placerad i primärsidans retur. Huvudpump erfordras.

Läs Mer

SRU-2, SRH-2, SRL-2

Kyla, värme – för system med tillgängligt drivtryck – fjärrvärme/fjärrkyla, värmepump. För ventilation – kyla och värme, radiatorer och golvvärme. Shunttypen är den vanligaste vid fjärrvärme och fjärrkyla. Flödet i primärkretsen är variabelt. Flödet i sekundärkretsen är lika eller större än i primärkretsen. Styrventilen är placerad i primärsidans retur. Huvudpump erfordras

Läs Mer